پنج شنبه05242018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه مقالات مقالات و مطالب دیگر مقالات

مبارزه ایدئولوژیک : نقش ها و ضرورت ها

 مبارزه ایدئولوژیک : نقش ها و ضرورت ها

1 – ایدئولوژی یک امر و مقوله ی طبقاتی است.بر پایه منافع طبقه معینی شکل می گیرد و انعکاس برگردان همین منافع در سازواره های مختلف معنوی و روحی و "وجدانی" است.این وارونگی البته قبل از هرچیز پایه مادی دارد و به وارونگی نظام طبقاتی – و نظام سرمایه داری در حال حاضر – مربوط می گردد."ایدئولوژی حاکم در هر جامعه، همان ایدئولوژی طبقه حاکم است". از همین رو در جامعه ی بورژوایی کنونی، مهم ترین کار ایدئولوگ های رسمی ، تبیین ، تشریح و مشروعیت بخشیدن و جلوه حقانیت و ابدیت دادن به ایدئولوژی این طبقه است.

یک گام به پیش، دو گام به پس!

  یک گام به پیش، دو گام به پس! (گزارشی از نشست تشکلهای چپ درکلن)

 پس از بیش از یک سال تلاش چند تشکل چپ به منظور گردهم آئی جدید نیروهای چپ جهت چاره جوئی برای رهائی ازتفرقه و تشتت، حرکتی مشترک به خاطر نزدیک شدن به یک دیگر، صورت گرفت. حوادث بین المللی و به ویژه نقشه های امپریالیستی درمورد ایجاد آلترناتیو مرکب از نیروهای بورژوائی، خرده بورژوائی و اپورتونیستی درمقابل جمهوری اسلامی ایران درقامت “شورای ملی مقاومت”به رهبری مجاهدین خلق و تجمعهائی در لندن، استکهلم، وین و غیره و خطر بروز جنگ امپریالیستی با ایران ، به تسریع این حرکت شدت بخشید و هشدار جدیدی بود دردرک خطراتی که از جانب این آلترناتیو سازیهای بورژواـ امپریالیستی متوجه جنبش کارگری و چپ ایران خواهدشد. 

آیا هیچ کار دیگری نمی توان کرد؟

  آیا هیچ کار دیگری نمی توان کرد؟

 روی کار آمدن سيريزا در يونان و مدافعين چپ آن

انتخابات روز يکشنبه 25 ژانويه 2015 در يونان به روی کار آمدن اتحاد چپ راديکال (سيريزا Syriza) منجر شد و به فاصله‌ی کوتاهی موجی از حمايت و تجليل را در ميان طيف روشنفکران، نيروهای سياسی و احزاب و سازمان های موسوم به چپ در ايران و ساير نقاط جهان برانگيخت.

آخرین اخبار

منتخب مقالات