پنج شنبه05242018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه مقالات

مقالات

تحریم از کدام سو؟

تحریم از کدام سو؟

چرا اعلامیه" شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست"

درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم

 آیا یک جریان طرفدار سوسیالیسم، مانند حزب کمونیست ایران" با تعهد به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی، یعنی سرنگونی توسط اکثریت مردم و برای حاکمیت اکثریت مردم، می تواند با نیروهای "تغییر رژیم" (regime change) یا طرفداران آویزان شدن به قدرت های ارتجاعی منطقه ای و جهانی و روش هائی مانند منطقه  پرواز ممنوع، حمله نظامی و ...، وارد اتحادعمل سیاسی شود  و هم زمان تلاش کند تا نیروهای چپ و کمونیست را با اتحادعملی مشابه، به این همکاری منضم سازد؟ پاسخ ما قطعاً منفی است. این همکاری به معنای ریختن قبح ائتلاف  با اردوی "تغییر رژیم" و جنگ نیابتی و در نتیجه تضعیف جنبش سوسیالیستی و کارگری است.

ادامه مطلب...

اختلاف ما بارفقای سازمان راه کارگر وکارگران انقلابی ایران راه کارگر

 اختلاف ما بارفقای سازمان راه کارگر وکارگران انقلابی ایران راه کارگر

درباره آلترناتیو ...  ونحوه پیشبرد مباحث آتی

اخیرا بعد ازانتشار بولتن شماره 2 و برگزاری نشست چهارم شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادها،تمایلی به ادامه بحث حول آنچه که قراربود انجام بشود، یعنی بحث حول ساختار ومضمون این اتحاد که اساسا به همین منظورنیز بولتن علنی سازماندهی شده بود،دیده نمیشود. وطی این مدت جزیک مطلب بی ارتباط با دوموضوع فوق مطلبی به بولتن نرسیده و درپاسخ به برنامه ریزی مسئولین اطاق پالتاک هم، چون بحث حول  موضوع مربوط به اختلافات، داوطلبی نیافت ،موضوع چشم انداز «شورای همکاری ...» به بحث جلسه پالتاکی گذاشته شد.گویاعلیرغم انتخاب نام «شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست...»هنوزبرای بخشی از جریانات درون شورااین نام مبهم است وچشم اندازاین جمع برایشان روشن نیست.

ادامه مطلب...

فشار ضرورت یا تصمیم آگاهانه؟

 جمعی از چپ‌های کلن- گروه کاری: فشار ضرورت یا تصمیم آگاهانه؟

...جهان مدت‌هاست رویای چیزی را در سر دارد که رسیدن به آن در گرو کسب آگاهانه آن است.(مارکس)

مقدمه

اگر از واقعیت حرکت کنیم، نشست احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست در کلن، بیشتر ناشی از ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیازهای مبارزه طبقاتی از یک سو و از سوی دیگر پاسخ ندادن به نیازهای تئوری انقلابی وپراتیک پایه‌های خودبوده است. انشعاب‌های سازمانها واحزاب نتیجۀ این ناتوانی است. 

ادامه مطلب...

سنت مارکسی دفاع از آزادی های بی قیدوشرط سیاسی!

 سنت مارکسی دفاع از آزادی های بی قیدوشرط سیاسی!

سوسیالیسمی که ما برای آن مبارزه می کنیم سوسیالیسمی است که آزادی های بی قید وشرط سیاسی یکی از شالوده های اساسی آن را تشکیل می دهد. اما آزادی های بی قید و شرط سیاسی چیست؟ چرا ما سوسیالیست ها برروی جنبه بی قید و شرط آزادی ها  تاکید می کنیم، تاکید ما ریشه در کدام سنت جنبش سوسیالیستی دارد؟ ترازنامه این سنت چیست ؟

ادامه مطلب...

عجالتا چند ملاحظه کوتاه در باره نوشته رفیق روبن درنقد رفقای م ل م . آنجا که به مجلس موسسان و دموکراسی پرداخته است

 عجالتا چند ملاحظه کوتاه در باره نوشته رفیق روبن درنقد رفقای م ل م .
آنجا که به مجلس موسسان و دموکراسی پرداخته است

رفیق روبن با انقلاب دموکراتیک مرز میکشد . این درست است اما نمی تواند زبان انقلاب دموکراتیک را رها کند و مضمون انقلاب دموکراتیک به سیاق بورژوازی را درتحلیلش باز سازی میکند. به نوشته نگاه کنید تمام افقش را یک انگشت سبابه رنگی که نشانه شرکت در رای گیری است پرکرده است  .

 

ادامه مطلب...

نکاتی پیرامون مسائل نشست نیروهای کمونیست و چپ

  نکاتی پیرامون مسائل نشست نیروهای کمونیست و چپ

نکاتی پیرامون مسائل نشست نیروهای کمونیست و چپ

برای بحث و تصمیم گیری تا نشست دوم رفقا ازآن جا که هرحرکت انقلابی ازجانب کمونیستها باید آگاهانه وبراساس دیدگاه علمی دقیق ومشخص درسطوح مختلف و به طور شفاف سازمان یابد، تا درمبارزه طبقاتی کارگران و زحمت کشان اعتباری شایسته پیداکند، لذا چند مسئله زیر را جهت بحث و بررسی و نتیجه گیری مطرح می کنیم:

 

ادامه مطلب...

مصاحبه درباره نشست نيروهای چپ و کمونيست

 مصاحبه درباره نشست نيروهای چپ و کمونيست

بدون داشتن رهبری انقلابی،حتا راديکال ترين و ستم ديده ترين اقشار توده های مردم اعم از کارگران و زنان، به طور خودبخودی گرايش به جستجوی بديل از ميان طبقات حاکم و ارتجاعی دارند. اين چيز تازه ای نيست. اما فاجعه آن جاست که قطب بندی ارتجاعی فوق بر صفوف نيروهای سياسی چپ نيز تاثير گذاشته است و برخی آن را به حد سياست و استراتژی سياسی ارتقاء داده اند.

ادامه مطلب...

آخرین اخبار

منتخب مقالات