پنج شنبه05242018

Last update11:40:30 AM

بیانیه سیاسی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 بیانیه سیاسی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

فروپاشی بازارهای مالی در سال 2008 ناقوس بحران عظیم سرمایه داری را به صدا در آورد.بحرانی جهانی،همه گیروطولانی که تاکنون ادامه دارد ، بحرانی که نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه درشکل بحران محیط زیست و انرژی وآب و مواد غذایی خودرا بازتاب داده است. زیرا که بحران های جاری سرمایه داری معاصر عمیق، چند وجهی، فراگیروساختاری است.هیولایی که هرچیزحتی خدمات و بهداشت عمومی را به کالا تبدیل کرده ومی بلعد.بازتاب اجتماعی واقتصادی این سیستم  وسیاست فاجعه بار سقوط سطح زندگی توده های وسیع کارگر، افزایش فاصله طبقاتی میان یک درصدی ها ونودونه در صد ی ها ، پرولتریزه شدن گسترده زنان وجوانان، جابجایی امواج عظیم انسانی در جستجوی نان وکارو سرپناه وامنیت جانی در کنار مهاجرت های وسیع از روستا به شهر وگسترش حاشیه نشینی،رشد گرایشات فاشیستی در کشور های پیشرفته و جنبش های بنیادگرایی دینی در کشورهای حاشیه و .. بوده است.

گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 

گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست  

در تاریخ 28 تا 30 اکتبر نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار شد . این نشست با سرود انترناسیونال ویک دقیقه سکوت به یاد جانفشانان راه آزادی وسوسیالیسم آغاز شد. نخست هیئت هماهنگی شورا گزارشی از چگونگی مبارزه ایدئولوژیک در پروسه تدارک ارائه کرد و از حاضرین خواست تا هیئت رئیسه نشست را انتخاب کنند. سپس  گروه تدارک نشست گزارشی از دعوتها و روال برگزاری وبرنامه روزانه ارائه کرد. هیئت رئیسه منتخب با قدردانی از زحمات رفقا برای دستور کار نشست که در دوره تدارک مطرح شده بود نظر خواهی کرد. دستور کارحول  مضمون و ساختار تعیین شد.

بدیل سوسیالیستی

ما کمونیست ها اعلام می کنیم که آزادی جامعه ایران در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم شکستن کل ماشین دولتی، مستقر کردن وسیع ترین آزادی های سیاسی، تضمین حقوق و برابری فردی و اجتماعی، و گذار به یک جامعه آزاد و عاری از ستم و استثمار است. ما پایان دادن به فقر و تبعیض و اختناق و نابرابری را با حفظ بنیادهای نظام استثمارگر طبقاتی کنونی غیر ممکن می دانیم.

چرا با سیاست سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر) هييت اجرايى همراه نشدیم!

در رابطه با امضا اطلاعیه شورای همکاری در باره تحریم انتخابات

 چرا با سیاست سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر) هييت اجرايى همراه نشدیم!

همزمان با طرح مسئله انتخابات نوشتن پیش نویس اطلاعیه مبتنی بر تحریم انتخابات از سوی مجمع عمومی شورای همکاری به رفقای حزب کمونیست ایران سپرده شد. پیش نویس در جمع چرخید واز سوی جمع مورد تصحیحاتی قرار گرفت . همزمان خبر جلسه 6 حزب کردستانی به ما رسید. راه کارگر از فرصت استفاده کرده وتحت عنوان اینکه حزب کمونیست ایران با نیروهای جنگ نیابتی همکاری میکند پیش نویس جدیدی ارائه داد وتحلیلش را از انتخابات وشرکت در آن که در نقد پیش نویس حزب آمده است توضیح داد.

نقد وپاسخ به نقد راه کارگر

نقد وپاسخ به نقد راه کارگر

سازمان کارگران انقلابی بکرات از موضع ما جویا شده اند علیرغم اینکه خیلی قبل تر از این حرفها ما موضع گرفتیم  این یک نمونه است که همان ابتدا در نقد پیش نویس ها و نظرات رفقای کارگران انقلابی ارائه شده است .اما بخشی که نقد این رفقا است اساسا فراموش شده ومسئله کردستان عمده شده است. نامه زیرکه توسط یکی از نمایندگان شورا نوشته شده به هردو مسئله وارتباط آنها می پردازد و سخنی کوتاه هم به آن اضافه شده که در ذیل نامه است . از این روشن تر نمیتوان موضعی منصفانه گرفت . چه در رابطه با جناحهای رژیم و چه در رابطه با آلترناتیو های بورژوایی نظر ما روشن است .  

ما کمونیست های ایران ماهیت نزاع و کشمکش های بین رژیم جمهوری اسلامی و قدرت های امپریالیستی را ارتجاعی میدانیم. ما براین باوریم که دود سیاست تحریم های اقتصادی و تهدیدات جنگی مستقیما به چشم کارگران و مردم ایران می رود. کارگران و مردم ایران در این میان ضمن تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ماهیت امپریالیستی سیاست قدرت های غربی را افشا و برملا می کنند.

دوستان ، رفقا ، بینندگان!

  سایت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

  در حال بازسازی و به سازی  میباشد

  لطفا ما را در این راه همیاری و تحمل فرمائید

آخرین اخبار

منتخب مقالات