دوشنبه04242017

Last update01:41:26 PM

بیانیه سیاسی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 بیانیه سیاسی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

فروپاشی بازارهای مالی در سال 2008 ناقوس بحران عظیم سرمایه داری را به صدا در آورد.بحرانی جهانی،همه گیروطولانی که تاکنون ادامه دارد ، بحرانی که نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه درشکل بحران محیط زیست و انرژی وآب و مواد غذایی خودرا بازتاب داده است. زیرا که بحران های جاری سرمایه داری معاصر عمیق، چند وجهی، فراگیروساختاری است.هیولایی که هرچیزحتی خدمات و بهداشت عمومی را به کالا تبدیل کرده ومی بلعد.بازتاب اجتماعی واقتصادی این سیستم  وسیاست فاجعه بار سقوط سطح زندگی توده های وسیع کارگر، افزایش فاصله طبقاتی میان یک درصدی ها ونودونه در صد ی ها ، پرولتریزه شدن گسترده زنان وجوانان، جابجایی امواج عظیم انسانی در جستجوی نان وکارو سرپناه وامنیت جانی در کنار مهاجرت های وسیع از روستا به شهر وگسترش حاشیه نشینی،رشد گرایشات فاشیستی در کشور های پیشرفته و جنبش های بنیادگرایی دینی در کشورهای حاشیه و .. بوده است.

گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 

گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست  

در تاریخ 28 تا 30 اکتبر نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار شد . این نشست با سرود انترناسیونال ویک دقیقه سکوت به یاد جانفشانان راه آزادی وسوسیالیسم آغاز شد. نخست هیئت هماهنگی شورا گزارشی از چگونگی مبارزه ایدئولوژیک در پروسه تدارک ارائه کرد و از حاضرین خواست تا هیئت رئیسه نشست را انتخاب کنند. سپس  گروه تدارک نشست گزارشی از دعوتها و روال برگزاری وبرنامه روزانه ارائه کرد. هیئت رئیسه منتخب با قدردانی از زحمات رفقا برای دستور کار نشست که در دوره تدارک مطرح شده بود نظر خواهی کرد. دستور کارحول  مضمون و ساختار تعیین شد.

بدیل سوسیالیستی

ما کمونیست ها اعلام می کنیم که آزادی جامعه ایران در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم شکستن کل ماشین دولتی، مستقر کردن وسیع ترین آزادی های سیاسی، تضمین حقوق و برابری فردی و اجتماعی، و گذار به یک جامعه آزاد و عاری از ستم و استثمار است. ما پایان دادن به فقر و تبعیض و اختناق و نابرابری را با حفظ بنیادهای نظام استثمارگر طبقاتی کنونی غیر ممکن می دانیم.

پاسخی به نقد رفیق محمد اشرفی بر شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 پاسخی به نقد رفیق محمد اشرفی بر شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 

رفیق محمد اشرفی نقدی برگزارش نشست همکاری نیروهای چپ و کمونیست نوشته است . از اینکه رفیقی با پیشینه کارگری وتجربیات طولانی ازمبارزات کارگری احساس مسولیت کرده وهمکاری را دلسوزانه مورد نقد قرار داده فقط میتوان خوشحال بود. جائیکه طبقات را بمیان میکشد و تلاش میکند مبارزه طبقاتی را یادآور شود و مراقبت کند  قابل تامل است. متاسفانه مبنای قضاوت او نه بیانیه سیاسی بلکه اختلاف ذکر شده در پایانه گزارش نشست است. هردو فورمولبندی در گزارش نشست به آن شکل وشمایل وارد بیانیه نشده است و هنوز موضوع بحث و تبادل نظر اند.

در رابطه با نتایج نشست چهارم نیروهای چپ و کمونیست

  در رابطه با نتایج نشست چهارم نیروهای چپ و کمونیست

 

چهار سال پیش تعدادی از سازمانها و احزاب و محافل،کار بزرگی را شروع کردند،و البته کاری را که بسیار سخت بود و هست،بخاطر دارم که بسیار خوشحال شدم،حتی مطلبی در جهت حمایت و ارایه پیشنهاد نوشتم که هم اکنون مطلب فوق در آدرس زیر موجود است و البته در انتهای همین مطلب حاضر می توانید ان را بخوانید.

ما کمونیست های ایران ماهیت نزاع و کشمکش های بین رژیم جمهوری اسلامی و قدرت های امپریالیستی را ارتجاعی میدانیم. ما براین باوریم که دود سیاست تحریم های اقتصادی و تهدیدات جنگی مستقیما به چشم کارگران و مردم ایران می رود. کارگران و مردم ایران در این میان ضمن تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ماهیت امپریالیستی سیاست قدرت های غربی را افشا و برملا می کنند.

دوستان ، رفقا ، بینندگان!

  سایت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

  در حال بازسازی و به سازی  میباشد

  لطفا ما را در این راه همیاری و تحمل فرمائید

آخرین اخبار

منتخب مقالات